REGULAMENT

Pentru o desfășurare cât mai optimă și eficientă, vă rugăm să parcurgeți regulamentul de mai jos

CAPITOLUL I. ÎNSCRIEREA PARTICIPANȚILOR

Art. 1 Perioada de înscriere la Simularea Examenului de Admitere la Facultatea de Medicină Dentară din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București este între 28.03.2022, ora 17:00 – 08.05.2022, ora 23:59.

Art. 2 Pentru înscriere, participantul trebuie să creeze un cont pe site-ul oficial al Simulării Examenului de Admitere pentru Facultatea de Medicină Dentară din cadrul UMF ”Carol Davila” din București. După înregistrarea datelor personale în formularul de înscriere, utilizatorul trebuie să plătească cuantumul taxei de participare prin produsul ”Taxă participare – SIMULARE XIII” pe care îl va găsi accesând profilul (click aici). Odată ce plata a fost confirmată, link-ul din profil va dispărea, iar în meniul profilului, la ”Taxă de participare” va apărea ”Status: Active” și o insignă în antetul profilului, confirmând astfel că plata s-a efectuat cu succes.

Art. 3 Pentru plata efectuată online prin intermediul platformei bancare securizate integrate în site-ul https://simulare.lsmdb.orgNU este nevoie de încărcarea dovezii de plată.

Art. 4 Cuantumul taxei de participare la ediția a XIII-a a Simulării Examenului de Admitere este în valoare de 120 RON. Singura metodă de plată este plata online, cu cardul bancar. Nu se vor accepta alte metode de plată! Taxa este NERETURNABILĂ!

Art. 5 Participanții trebuie să realizeze cele prezentate la Art 3, pană la data de 08.05.2022, ora 23:59.

Art. 6 Repartiția participanților în locațiile și sălile de examen va fi afișată pe site-ul oficial al Simulării cu o zi înaintea desfășurării examenului (13.05.2022).

CAPITOLUL I. ÎNSCRIEREA PARTICIPANȚILOR

Art. 1 Listele anonimizate ale candidaţilor în ordine alfabetică, sălile în care se desfăşoară Simularea de Admitere la Facultatea de Medicină Dentară şi repartiţia candidaţilor pe săli vor fi afişate pe site-ul https://simulare.lsmdb.org.

Art. 2 Candidaţii au obligaţia de a verifica exactitatea datelor înscrise pe listele afişate şi de a aduce imediat la cunoştinţa Comisiei Centrale, prin adresa de email pusă la dispoziție simulare@lsmdb.ro, eventualele neconcordanţe faţă de datele din cererea de înscriere tip sau faţă de actele depuse la dosar.

Art. 3 Accesul candidaţilor în săli în ziua simulării se va face pe baza cărţii de identitate sau a paşaportului valabil, în intervalul orar 08:45-10:00. Durata examenului este de 2 ore si 30 minute.

Art. 4 La intrarea în sala de examen supraveghetorii verifică identitatea fiecărui candidat pe baza actului de identitate, iar candidatul semnează în tabelul de prezenţă.

Art. 5 Candidaţii vor fi aşezaţi în sală în ordine alfabetică, conform listelor finale afişate, cu excepţia perechilor soţ-soţie, fraţi-surori, care au obligaţia, sub sancţiunea anulării lucrării şi eliminării din simulare, să semnaleze Președintelui de Comisie aceste situaţii, pentru a putea fi aşezaţi separat. Candidaţii aflaţi în sală pot declara, sub semnătură, situaţiile menţionate mai sus. Fiecare candidat se aşează pe locul indicat prin legitimaţia de concurs lipită pe masă şi care are acelaşi număr ca şi cel afișat în contul candidatului pe site. Candidaţii vor ocupa numai locurile indicate de organizatori şi nu au voie să le schimbe între ei. În cazul în care locul desemnat iniţial nu este corespunzător, candidatul poate fi mutat pe un loc disponibil, dar numai la indicaţia Președintelui de Comisie. Candidaţii vor fi aşezaţi în sală în aşa fel încât să rămână cel puţin un loc liber între 2 candidaţi. 

Art. 6 În prezenţa candidaţilor, Președintele de Comisie citește instrucţiunile privind modul de desfăşurare a simulării.

Art. 7 Fiecare candidat are obligaţia de a verifica chestionarul de concurs pentru a identifica eventualele greşeli de tipărire, caz în care chestionarul respectiv va fi înlocuit.

Art. 8 După distribuirea chestionarelor de concurs, supraveghetorii fac instructajul candidaţilor şi verifică corectitudinea datelor de identificare înscrise pe chestionarul de concurs. 

Art. 9 După instructajul și prezența efectuate candidaților, supraveghetorii distribuie caietele cu întrebări pentru concurs pe cele 4 tipuri. Fiecare candidat are obligaţia să verifice caietul cu întrebări, fiind înlocuite caietele cu greşeli de tipar. Candidaţii poartă întreaga responsabilitate a notării corecte a numărului caietului cu întrebări pentru examen pe chestionarul de concurs. 

Art. 10 Candidaţii care nu sunt prezenţi în sală în momentul deschiderii plicurilor cu caietele cu întrebări nu mai au acces în sala de examen, pierzând astfel dreptul de a susţine proba scrisă.

Art. 11 Este strict interzis ca participantul să aibă asupra sa în timpul examenului:

 • Materiale informative, foi și caiete de orice fel; 
 • Sticle de apă/suc etichetate; 
 • Articole vestimentare largi;
 • Țigări, băuturi alcoolice;
 • Pixuri – comisia se angajează să pună la dispoziția candidaților pixuri;
 • Orice fel de aparat electronic – inclusiv calculatoare, telefoane mobile și ceasuri cu afișaj electronic;
 • Aparate ce emit şi recepționează unde radio. În sală vor exista echipamente ce permit detectarea acestor aparate, candidatul ce va avea asupra sa un astfel de aparat va fi eliminat din Examen şi lucrarea sa va fi anulată; Excepție fac condițiile medicale ce necesită utilizarea unor astfel de aparate;
 • Orice obiect personal cu care candidații intră în sală va fi înmânat Supraveghetorilor și etichetat. Bunurile vor putea fi recuperate după încheierea examenului și corectarea lucrării proprietarului.

Art. 12 În timpul examenului, candidaţii nu au voie să consulte nici un fel de material, să discute cu alţi candidaţi, să copieze; se interzice, de asemenea, folosirea de către candidaţi a minicalculatoarelor proprii, a telefoanelor mobile sau a oricăror dispozitive electronice de comunicare. Candidații surprinşi asupra faptului sunt eliminaţi din examen. Materialele documentare sunt depozitate într-un loc al sălii unde candidaţii nu au acces până la finalul examenului. În acelaşi loc se vor depozita şi telefoanele mobile care vor trebui să rămână închise pe toată durata examenului.

Art. 13 Orice fraudă sau tentativă de fraudă dovedită care contravine disciplinei sau eticii examenului se soldează cu excluderea imediată a candidatului din Simularea Examenului de Admitere. Excluderea candidatului va fi consemnată într-un proces verbal semnat de către toți membrii comisiei de supraveghere din sala de concurs.

Art. 14 Concursul de admitere se desfăşoară după un sistem tip grilă al întrebărilor (complement simplu, complement grupat).

Art. 15 Chestionarele de concurs trebuie completate corect, fără ştersături după următoarele reguli:

 1. Pentru completare se foloseşte în mod obligatoriu pix negru sau albastru închis;
 2. Pentru marcarea răspunsurilor corecte se completează integral căsuţele respective, iar căsuţele corespunzătoare răspunsurilor greşite se lasă necompletate;
 3. Nu se admit chestionare de concurs cu ştersături sau corecturi care pot produce interpretări eronate din partea sistemului electronic de prelucrare a răspunsurilor.

Art. 16 Candidaţii care fac greşeli sau ştersături ce pot fi considerate semne distinctive pe chestionarul de concurs îşi pot transcrie chestionarul de concurs fără a depăşi însă timpul destinat concursului. În aceste condiții, chestionarul de concurs iniţial este anulat pe loc de către Președintele de Comisie, sub semnătură; chestionarele de concurs anulate sunt predate Comisiei Centrale, conţinutul lor nefiind luat în considerare. 

 1. Se atenţionează candidaţii să ia în calcul timpul necesar completării unui nou chestionar de concurs, care poate fi de aproximativ 15-20 minute, pentru a nu risca expirarea timpului pentru proba de concurs înaintea finalizării completării noului chestionar de concurs. 
 2. În ultimele 30 minute rămase din timpul total, candidatul nu mai are posibilitatea de a solicita schimbarea chestionarului de concurs.

Art. 17 Pentru ciorne se pot utiliza numai coli cu ştampila de concurs. 

Art. 18 Din momentul începerii probei scrise niciun candidat nu poate părăsi definitiv sala decât după minimum 30 de minute şi numai după ce a predat chestionarul de concurs şi a semnat pentru predarea acestuia. După părăsirea sălii, niciunui candidat nu îi este permisă revenirea (pe perioada desfăşurării examenului) pentru niciun motiv, cu excepţia situaţiei în care un candidat are necesităţi fiziologice, caz în care este însoţit de un supraveghetor şi poate lipsi din sală maximum 10 minute. Timpul absenţei din sală nu prelungeşte durata probei pentru candidatul respectiv. 

Art. 19 Timpul de concurs (durata examenului) începe din momentul în care în sala de concurs a fost distribuit ultimul caiet cu întrebări pentru concurs. Coordonatorul de sală notează la loc vizibil şi informează candidaţii despre ora de începere şi ora de finalizare a concursului.

Art. 20 Simularea Examenului de Admitere include două discipline (Biologia obligatorie şi, la alegere, Fizică sau Chimie) totalizând un număr de 100 întrebări, din care 60 de întrebări pentru proba obligatorie şi 40 de întrebări pentru proba la alegere.

CAPITOLUL III. CORECTAREA CHESTIONARELOR DE CONCURS

Art. 1 Corectarea chestionarelor de concurs se realizează imediat după finalizarea examenului, în sala de examen, în prezenţa candidatului şi a unui martor (din rândul candidaţilor care semnează pe chestionar alături de candidat) prin citire computerizată (scanare). Pe durata corectării lucrărilor, candidaţii rămân pe locurile stabilite la intrarea în sală.

Art. 2 Fiecare întrebare are un singur răspuns corect (materializat prin completarea integrală a căsuţei corespondente) pentru care se acordă un punct. Punctajul maxim al probei de concurs este de 100 puncte. Punctajul obţinut se transformă în note.

Art. 3 Criteriul de clasificare este reprezentat de punctajul obţinut la examen. 

Art. 4 În cazul existenţei mai multor candidaţi cu punctaj/notă egală, departajarea se face în funcție de punctajul obţinut la disciplina obligatorie (biologie).

Art. 5 Listele preliminare ale clasamentului (generate după contestațiile referitoare la conținutul întrebărilor), verificate şi aprobate de către Comisia Centrală, se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare pe site-ul  oficial al Simulării Examenului de Admitere la Facultatea de Medicină Dentară. 

Art. 6 Rezultatele simulării examenului de admitere devin definitive după soluţionarea contestaţiilor.

Art. 7 Listele finale ale clasamentului (generate după soluționarea contestațiilor privind rezultatul candidatului) ce cuprind rezultatele definitive și incontestabile vor fi afișate pe site-ul  oficial al Simulării Examenului de Admitere la Facultatea de Medicină Dentară, Ediția a XIII-a.

CAPITOLUL IV. CONTESTAȚII

Art. 1 Contestaţiile privind conţinutul întrebărilor scrise sau corectitudinea grilei oficiale de răspunsuri se înregistrează pe adresa de email a simulării – simulare@lsmdb.ro – şi se depun în intervalul orar 16:00-18:00. După acest termen nu mai este posibilă contestarea conţinutului întrebărilor sau a corectitudinii grilei oficiale de răspunsuri.

Art. 2 Contestaţiile privind conţinutul întrebărilor scrise sau corectitudinea grilei oficiale de răspuns se analizează de către o comisie de specialişti. Decizia acestei comisii este definitivă. Dacă în urma contestaţiilor privind conţinutul întrebărilor sau corectitudinea grilei oficiale de răspunsuri comisia apreciază că există întrebări care prezintă vicii de formulare, aceste întrebări sunt anulate (hotărârea luată urmând a fi consemnată într-un proces verbal semnat de toţi responsabilii grupurilor de lucru). Anularea întrebărilor duce la anularea punctelor acordate la întrebările respective, pentru toţi candidaţii. În urma analizării contestaţiilor, punctajele comunicate în săli pot suferi modificări.

Art. 3 Contestaţiile privind rezultatele probelor scrise (punctaj) se înregistrează doar de către candidat folosind adresa de e-mail aferentă contului creat pe site-ul oficial al simulării şi se depun pe adresa de e-mail – simulare@lsmdb.ro – în termen de 24 de ore de la afişarea clasamentului preliminar. Candidaţii pot contesta doar propriile rezultate. 

Chestionarele de concurs constituind obiectul contestaţiei privind rezultatele examenului se recorectează, prin citire computerizată (rescanare), în prezenţa candidatului care a depus contestaţia, iar comunicarea rezultatelor finale se face prin afişare pe site, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de rezolvare a contestaţiilor. 

Art. 4 După expirarea termenului de rezolvare și de răspuns la contestații, decizia Comisiei Centrale privind rezultatul concursului de admitere este definitivă și nu mai poate fi modificată.

Organizator: Coordonator: Secretar General LSMDB:

Actualizat pe 13.05.2022, ora 04:00